Mantra della
Grande Compassione

Versione tibetana

NAMO RATNA TRAYAYA
NAMO ARYA GYANA SAGARA
BEROTSANA BUHA RADZAYA - TATAGATAYA
ARHATE - SAMYAKSAM BUDDHAYA
NAMO SARWA TATAGATEBHYE - ARHATEBHYE
SAMYAKSAM BUDDHAYA - NAMO ARYA AWALOKITE
SHORAYA - BODHI SATOYA - MAHA SATOYA
MAHA KARUNIKAYA - TAYATA - OM - DARA DARA
DIRI DIRI - DURU DURU - ITTE WATE - TSALE TSALE
PARTSALE PARTSALE - KUSUME KUSUME WARE
IHLI MILI - TSITI DZOLA - AHPANAYE SOHA

  
  
  
    
  

Versione cinese
Da Bei Zhou  大悲咒

na mo ho la da nu do la ye ye,
na mo o li ye,
po lu je di sho bo la ye,
pu ti sa do po ye,
mo ho sa do po ye,
mo ho jia lu ni jia ye,
an, sa bo la fa yi,
su da nu da sia,
na mo si ji li do yi mung o li ye,
po lu ji di, sho fo la ling to po,
na mo nu la jin cho,
si li mo ho po do sha me,
sa po wo to do shu pung,
wo si yun,
sa po sa do na mo po sa do na mo po che,
mo fa to do, da dzo to, an,
o po lu si, lu jia di,
jia lo di, i si li,
mo ho pu ti sa do,
sa po sa po, mo la mo la,
mo si mo si li to yun,
ji lu ju lu, jie mong,
du lu du lu fa she ye di,
mo ho fa she ye di,
to la to la, di li ni,
shi fo la ye, zhe la zhe la,
mo mo, fa mo la,
mu di li, yi si yi si,
shi nu shi nu, o la son,
fo la so li, fa sha fa son,
fo la she ye, hu lu hu lu mo la,
hu lu hu lu si li,
so la so la, si li si li,
su lu su lu, pu ti ye, pu ti ye,
pu to ye, pu to ye, mi di li ye,
nu la jin cho, di li so ni nu,
po ye mo nu, so po ho, si to ye,
so po ho, mo ho si to ye,
so po ho, si to yu yi,
shi bo la ye, so po ho,
no la jin cho, so po ho,
mo la nu la, so po ho,
si la son o mo chi ye,
so po ho, so po mo ho o si to ye,
so po ho,  zhe ji la o xi to ye,
so po ho, bo fo mo jie si to ye,
so po ho, nu la jin cho bo che la ye,
so po ho, mo po li song ji la ye,
so po ho, na mo ho la ta nu do la ye ye,
na mo o li ye, po lu ji di, sho bo la ye,
so po ho, an si den,
man do la, ba to ye, so po ho.

Versione in Sanscrito

Namo ratnatrayaya.
Namo aryavalokitesvaraya.
Bodhisattvaya.
Mahasattvaya.
Mahakarunikaya.
Om. Sarva abhayah.
Sunadhasya.
Namo sukrtvemama.
Aryavalokitesvaragarbha.
Namo nilakantha.
[Siri] mahabhadrasrame.
Sarvarthasubham.
Ajeyam.
Sarvasattvanamavarga.
Mahadhatu.
Tadyatha.
Om avaloke.
Lokite. Kalate.
Hari.
Mahabodhisattva.
Sarva sarva.
Mala mala.
[Masi] Mahahrdayam.
Kuru kuru karmam.
[Kuru] Kuruvijayati Mahavijayati.
Dharadhara.
Dharin suraya.
Chala chala.
Mama bhramara.
Muktir.
Ehi ehi.
Chinda chinda.
Harsam prachali.
Basa basam presaya.
Hulu hulu mala.
Hulu hulu hilo.
Sara sara.
Siri siri.
Suru suru.
Bodhiya bodhiya.
Bodhaya bodhaya.
Maitreya.
Nilakantha.
Dharsinina.
Payamana svaha.
Siddhaya svaha.
Mahasiddhaya svaha.
Siddhayogesvaraya svaha.
Nilakanthasvaha.
Varahananaya svaha.
Simhasiramukhaya svaha.
Sarvamahasiddhaya svaha.
Cakrasiddhaya svaha.
Padmahastaya svaha.
Nilakanthavikaraya svaha.
Maharsisankaraya svaha.
Namo ratnatrayaya.
Namo aryavalokitesvaraya svaha.
Om siddhyantu.
Mantrapadaya svaha.